Aktuelt

Aktuelt

Viktige endringer i forbrukerkjøpsloven

Fra og med 1. januar vil det tre i kraft viktige endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene skal blant annet fange opp utfordringer knyttet til varer med integrerte digitale ytelser. Videre medfører lovendringene en generell skjerpelse av forbrukervernet. Nedenfor følger en kort oversikt over de viktigste endringene.

Loven omfatter integrerte digitale ytelser

Den største nyheten i endringene som er vedtatt, er at forbrukers rettigheter etter loven også gjelder for digitale ytelser som er integrert eller på annen måte er nødvendig for produktet man kjøper. Det typiske eksemplet vil være programvaren til smart-TV, mobiltelefoner, klokker, bil mm.

Ved vurderingen av om det foreligger en mangel ved produktet, skal det vurderes om forbruker har fått nødvendig informasjon og oppdateringer for produktet. Konsekvensen av svikt vil være at produktet anses for å være mangelfullt dersom det for eksempel stopper å fungere før forventet levetid grunnet manglende oppdateringer.

Endret bevisbyrderegel til fordel for forbruker

I dagens forbrukerkjøpslov, er regelen at mangler som viser seg innen 6 måneder etter forbruker mottok varen, forutsetter man at eksisterte på kjøpstidspunktet med mindre det motsatte blir sannsynliggjort. Hensikten er å gi forbruker – som den svake part i avtaleforholdet - en styrket posisjon mot den profesjonelle selgeren.

Gjennom endringene som nå vil tre i kraft, er forbrukers posisjon ytterligere forsterket. Perioden hvor selger har bevisbyrden økes fra 6 mnd. til 2 år. Dette innebærer en betydelig styrking av forbrukers rettigheter. For eksempel ved et bilkjøp, hvor det erfaringsmessig i mange saker er utforende å konstatere om feilen eksisterte på tidspunktet forbruker mottok bilen. Gjennom endringene som nå er vedtatt, vil altså utgangspunktet være at feilen antas å ha vært tilstede på overtakelsestidspunkt såfremt feilen viser seg innen 2 år.

Andre endringer

Av andre endringer vi vil trekke frem, nevner vi at selger ikke lenger kan selge med generelle forbehold som «som den er», eller lignende. Varen skal oppfylle lovens krav til varens egenskaper, og avvik fra dette skal forbruker opplyses om, og forbruker må i tillegg uttrykkelig godta dette.

Videre nevnes at selgers adgang til å forsøke retting, reduseres fra to til i utgangspunktet kun et reparasjonsforsøk.

Trenger du bistand?

Denne artikkelen er skrevet av advokat Kjetil Eivindstad.

Ta gjerne kontakt med han på:
E-post: eivindstad@advkjaer.no
Mobil: 908 68 227