Advocatia logo

Bank, finans og forsikring

Kjær yter løpende rådgivning og bistand til flere finansinstitusjoner og næringsdrivende på Sørlandet blant annet knyttet til kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler og tapsutsatte engasjementer. Videre yter vi bistand i forbindelse med insolvens- og konkurssituasjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn fra bankvesenet og som bostyrere. For forsikringsselskaper yter vi særlig bistand i forbindelse med skadetilfeller knyttet til profesjonsansvar. 

Våre advokater tilknyttet Bank, finanse og forsikringsrett er:Henrik BergeKim-Robert Danielsen og Thomas Engebretsen